اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی تخصصی فروش لوازم روشنایی و الکتریکی 

درخشان حافظ حریم خصوصی شماست

ما در درخشان با تاکید بر احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل هستیم، برای خرید واستفاده از برخی امکانات وب سایت اطلاعاتی را از کاربران درخواست میکنیم تا بتوانیم خدماتی امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهیم.برای پردازش و ارسال سفارش،اطلاعاتی مانند آدرس،شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ما ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ تجارت الکترونیک است. از اﯾﻦ رو درج آدرس، ایمیل و شماره تماس های همراه و ثابت توسط کاربران،به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که موارد فوق به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد.ما جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش از مشتری،اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست میکنیم.

ما در فروشگاه اینترنتی درخشان ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮانمان ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و اﻣﯿﺪواریم ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪی اﻣﻦ،راﺣﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آوریم